SmokePing监控脚本安装

2022年5月14日 222点热度 0人点赞 0条评论

SmokePing是一个功能强大的延迟监测工具。它可以监测、存储和显示延迟、延迟的分布和数丢包。说白了一台服务器24小时内的表现如何,你发SmokePing的截图去怼老板,老板觉得不敢说怀疑你的数据。

SmokePing可以玩的功能很多,也很强大,这个教程只是入门,确保大家用上最简单、也是最实用的功能,也就是对你的vps进行24小时的网络监控,分为国内三线(电信、联通、移动)以及国外部分监控。

安装方法
更改服务器时间

timedatectl set-timezone Asia/Shanghai

一键脚本

bash -c "$(curl -L https://github.com/jiuqi9997/smokeping/raw/main/main.sh)"

docker

安装docker

curl -fsSL https://get.docker.com | bash -s docker

复制执行以下代码

docker pull linuxserver/smokeping
docker run -d \
--name=smokeping \
-e PUID=1000 \
-e PGID=1000 \
-e TZ=Asia/Shanghai \
-p 9080:80 \
-v /home/config/smokeping:/config \
-v /home/data/smokeping:/data \
--restart unless-stopped \
linuxserver/smokeping

更新监控服务器

路径 /home/config/smokeping/Targets

*** Targets ***

probe = FPing

menu = Top
title = Network Latency Grapher
remark = Welcome to the SmokePing website of WORKS Company. \
         Here you will learn all about the latency of our network.

+ Other
menu = 三大网络监控
title = 监控统计
 
++ CT
 
menu = 电信网络监控
title = 电信网络监控列表
host = /Other/CT/CT-BJ /Other/CT/CT-TJ /Other/CT/CT-HLJ /Other/CT/CT-SH /Other/CT/CT-SC /Other/CT/CT-GZ
 
+++ CT-BJ
 
menu = 北京电信
title = 北京电信
alerts = someloss
host = 202.96.199.133
 
+++ CT-TJ
 
menu = 天津电信
title = 天津电信
alerts = someloss
host = 219.150.32.132
 
+++ CT-HLJ
 
menu = 黑龙江电信
title = 黑龙江电信
alerts = someloss
host = 219.147.198.242
 
+++ CT-SH
 
menu = 上海电信
title = 上海电信
alerts = someloss
host = 180.153.28.5
 
+++ CT-SC
 
menu = 四川电信
title = 四川电信
alerts = someloss
host = 61.139.2.69
 
+++ CT-GZ
 
menu = 深圳电信
title = 深圳电信
alerts = someloss
host = 103.44.253.69
 
 
++ CU
 
menu = 联通网络监控
title = 联通网络监控列表
host = /Other/CU/CU-BJ /Other/CU/CU-TJ /Other/CU/CU-HLJ /Other/CU/CU-SH /Other/CU/CU-SC /Other/CU/CU-GZ
 
+++ CU-BJ
 
menu = 北京联通
title = 北京联通
alerts = someloss
host = 61.135.169.121
 
+++ CU-TJ
 
menu = 天津联通
title = 天津联通
alerts = someloss
host = 103.24.228.1
 
+++ CU-HLJ
 
menu = 黑龙江联通
title = 黑龙江联通
alerts = someloss
host = 202.97.224.69
 
+++ CU-SH
 
menu = 上海联通
title = 上海联通
alerts = someloss
host = 211.95.52.116
 
 
+++ CU-SC
 
menu = 四川联通
title = 四川联通
alerts = someloss
host = 119.6.6.6
 
+++ CU-GZ
 
menu = 广东联通
title = 广东联通
alerts = someloss
host = 221.5.88.88
 
 
 
++ CMCC
 
menu = 移动网络监控
title = 移动网络监控列表
host = /Other/CMCC/CMCC-BJ /Other/CMCC/CMCC-TJ /Other/CMCC/CMCC-HLJ /Other/CMCC/CMCC-SH /Other/CMCC/CMCC-SC /Other/CMCC/CMCC-GZ
 
+++ CMCC-BJ
 
menu = 北京移动
title = 北京移动
alerts = someloss
host = 221.130.33.52
 
+++ CMCC-TJ
 
menu = 天津移动
title = 天津移动
alerts = someloss
host = 211.137.160.5
 
+++ CMCC-HLJ
 
menu = 昆明移动
title = 昆明移动
alerts = someloss
host = 39.130.140.2
 
+++ CMCC-SH
 
menu = 上海移动
title = 上海移动
alerts = someloss
host = 221.183.55.22
 
+++ CMCC-SC
 
menu = 四川移动
title = 四川移动
alerts = someloss
host = 218.201.4.3
 
+++ CMCC-GZ
 
menu = 广东移动
title = 广东移动
alerts = someloss
host = 211.136.192.6

+ global
menu = 国际线路
title = 监控统计
host = /global/cf /global/yt /global/gg /global/sbd /global/cmi

++ cf

menu = Cloudflare
title = Cloudflare
alerts = someloss
host = www.cloudflare.com

++ yt

menu = YouTube
title = YouTube
alerts = someloss
host = www.youTube.com

++ gg

menu = google
title = google
alerts = someloss
host = www.google.com

++ sbd

menu = 美国斯巴达
title = 美国斯巴达
alerts = someloss
host = 45.154.214.42

++ cmi

menu = 香港CMI
title = 香港CMI
alerts = someloss
host = 117.18.13.248

彼岸

这个人很懒,什么都没留下